Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Definities

a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
b. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: Veldkamp catering.
c. Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
d. Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtnemer, binnen het kader van de aan opdrachtnemer verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of doet ondernemen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan Veldkamp catering alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij Veldkamp catering partij is.
b. Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
c. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit.

Artikel 3: Offertes

a. Alle door Veldkamp catering verstrekte offertes zijn vrijblijvend. Dit geldt ook voor algemene aanbiedingen van Veldkamp catering die vervat zijn in brochures, mailing en dergelijke.
b. Tenzij anders vermeld zijn alle in het eerste lid van dit artikel genoemde offertes of aanbiedingen exclusief bijkomende kosten, waaronder bijvoorbeeld reis-, transport-, verzend- en koerierskosten.

Artikel 4: Opdrachten en wijzigingen

a. Een opdracht wordt door de opdrachtnemer aanvaard door:
– hetzij de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever te bevestigen aan de opdrachtgever;
– hetzij met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
b. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn vanaf de aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer aan de opdracht en de daaraan verbonden condities gebonden.
c. Wijzigingen van een aanvaarde opdracht kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd.
d. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging in een opdracht komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten.
e. Wijzigingen in de opdracht houdt in dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijden kunnen vervallen.

Artikel 5: Uitvoering van de werkzaamheden

a. In geval van overmacht of vertraging welke voor rekening of risico van opdrachtgever komt, komen overeengekomen tijdsbepalingen te vervallen.
b. Opdrachtgever zal telkens (al dan niet op verzoek van Veldkamp catering) tijdig alle voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden noodzakelijke medewerking, gegevens en inlichtingen geven.
c. Veldkamp catering is niet aansprakelijk voor mogelijke schade als gevolg van het niet nakomen door opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel vermelde.
d. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van een communicatieadviseur van Veldkamp catering ontslaat Veldkamp catering van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten en schaden kan doen gelden.
e. In geval van overmacht – zoals verwoord in artikel 5d- zal Veldkamp catering de opdrachtgever daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende twee weken het recht een communicatieproject schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Veldkamp catering het uitgevoerde gedeelte van een communicatieproject af te nemen en te vergoeden.

Artikel 6: Inschakeling derden

Indien zulks naar het oordeel van de opdrachtnemer redelijkerwijs noodzakelijk is voor een goede vervulling van de opdracht, dan wel indien zulks voortvloeit uit de aard van de opdracht, is opdrachtnemer gerechtigd om namens en voor rekening van opdrachtgever derden in te schakelen en/of opdracht tot levering van goederen en/of diensten te geven.

Artikel 7: Prijzen

Tenzij anders overeengekomen luiden alle prijzen van Veldkamp catering, vermeld in overeenkomsten, brochures, mailing, offertes, facturen en dergelijke, exclusief B.T.W. en in euro’s.

Artikel 8: Advieswerkzaamheden

a. Veldkamp catering verricht advieswerkzaamheden naar beste kunnen en inzicht.
b. Veldkamp catering is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit haar adviezen of voor schade voortvloeiende uit het opvolgen van door haar gegeven adviezen.

Artikel 9: Gebruik klantnamen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Veldkamp catering namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailing en overige reclame-uitingen ten behoeve van Veldkamp catering.

Artikel 10: Auteursrecht

a. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde producten en of diensten, die door of namens opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden uit dien hoofde, waaronder die voor directe en indirecte schade.
b. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever, met deze derden overleg voeren om te bezien of volledige overdracht van intellectuele eigendom mogelijk is. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het voeren van dergelijk overleg kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
c. Indien opdrachtgever door het gebruik van door opdrachtnemer geleverde producten of diensten geconfronteerd wordt met een vordering van een derde uit hoofde van een intellectueel eigendomsrecht is opdrachtgever verplicht om opdrachtnemer terstond en in elk geval binnen 48 uur schriftelijk te informeren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer niet langer verplicht kan worden opdrachtgever te vrijwaren tegen aanspraken van die derden. Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle relevante informatie te verschaffen en medewerking te verlenen welke noodzakelijk is voor het voeren van verweer door opdrachtnemer jegens derden.

Artikel 11: Betalingsvoorwaarden

a. Betaling van de facturen van Veldkamp catering dient zonder enige aftrek of schuldvergelijking plaats te vinden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
b. Betalingen dienen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan. Indien de betaling niet voor de vervaldatum is ontvangen worden de werkzaamheden stopgezet. Indien na het verstrijken van de betaaltermijn van een herinneringsfactuur nog steeds geen (volledige) betaling is ontvangen, is de klant in verzuim en is een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 5%.
c. Buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag, exclusief de verschuldigde rente of, indien die hoger zijn, de werkelijke gemaakte kosten.
d. Door Veldkamp catering geleverde diensten en producten blijven eigendom van Veldkamp catering totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen zijn voldaan.
e. Bij akkoord van een offerte geldt een aanbetaling van 50% van de totaalprijs van de offerte, te voldoen binnen de op de factuur
vermelde betalingstermijn.
f. Het genoemde totaalbedrag van de offerte is indicatief. De hoogte van de uiteindelijke begroting zal afhankelijk zijn van de door de
opdrachtgever gewenste diensten en de complexiteit van het project. Mocht tijdens de looptijd van het project blijken dat de hiervoor
genoemde totaalprijs van de offerte anders mocht uitvallen, zal deze worden gefactureerd aan de opdrachtgever.
g. Werkzaamheden op basis van een uurtarief worden minimaal een keer per maand gefactureerd.

Artikel 12: Opschorting

a. Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling van deze algemene voorwaarden in verzuim is gekomen is Veldkamp catering gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
b. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Veldkamp catering gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 13: Reclame

a. Reclames en/of klachten over werkzaamheden van Veldkamp catering dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden. Reclames en/of klachten dienen per fax dan wel bij aangetekend schrijven bij Veldkamp catering te worden ingediend.
b. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor gestelde termijn uitblijven, wordt Veldkamp catering geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan en is Veldkamp catering niet langer verplicht reclames en/of klachten in behandeling te nemen.
c. Indien een reclame of klacht door Veldkamp catering wordt erkend zal Veldkamp catering, naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
d. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens Veldkamp catering op te schorten of te verrekenen met andere facturen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

a. Iedere aansprakelijkheid tot vergoeding van schade aan opdrachtgever is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de opdracht overeengekomen vergoeding of een bedrag gelijk aan de door Veldkamp catering ontvangen vergoedingen van opdrachtgever onder de Overeenkomst in de twaalf maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis
b. De aansprakelijkheid van Veldkamp catering is beperkt tot directe schade, tenzij sprake is van een opzet of grove schuld. Veldkamp catering is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst of andersoortige schade.
c. Veldkamp catering is niet aansprakelijk voor eigen tekortkomingen dan wel tekortkomingen van derden, voor zover die tekortkomingen te wijten zijn aan omstandigheden die voor rekening of risico van opdrachtgever en/of derden komen.
d. Veldkamp catering wordt door de opdrachtgever gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, van welke aard en uit welke hoofde dan ook.
e. Ondanks zorgvuldig testen is Veldkamp catering niet aansprakelijk voor het niet of niet juist functioneren van geleverde diensten indien de opdrachtgever zelf de juistheid en het functioneren van de geleverde dienst kan vaststellen.

Artikel 15: Annulering

Indien de opdrachtgever een opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert voor of tijdens de aanvang van de overeengekomen werkzaamheden is de opdrachtgever, ter keuze van Veldkamp catering, gehouden te vergoeden:
– hetzij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht reeds gemaakte kosten
– hetzij de overeengekomen vergoeding

Artikel 16: Wijziging en ontbinding

a. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk, door beide partijen ondertekend, worden overeengekomen.
b. Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig de bepalingen van boek 6 het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
c. Ontbinding laat onverlet het recht op schadevergoeding jegens de tekort geschoten partij.

Artikel 17: Opeisbaarheid

a. De vorderingen van Veldkamp catering op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.
b. In de hiervoor genoemde gevallen is Veldkamp catering bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 18: Overmacht

Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Veldkamp catering gevergd kan worden, is Veldkamp catering gerechtigd de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.

Artikel 19: Privacy

Veldkamp catering verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten, persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens en Veldkamp catering als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van persoonsgegevens door Veldkamp catering ten behoeve van opdrachtgever staan in de Bijlage Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 20: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

a. Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van geschillen is de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bij uitsluiting gerechtigd hiervan kennis te nemen.

Aldus opgesteld te Utrecht op 01 Maart 2023

× Hoe kan ik je helpen?